is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

HEEREN CURATOREN, HOOGLEERARKN , LECTOREN EN

STUDENTEN DER HOOGESCHOOL TE UTRECHT.

Wij rnofren in deze dagen do plegtige gedachtenis vieren van het 225jaiig bestaan van de hier gevestigde Hoogeschool.

De Stedelijke Regering van Utreolit, prijsstellende op den bloei dier Inrigting heeft gemeend van hare zijde, even gelijk onze voorvaderen plagten te doen, die omstandigheid te moeten herdenken op eene wijze, die ook voor de nakomelingschap tot. een blijvend aandenken zal mogen strekken.

Met het beleid daarvan belast, hebben wij getracht den gedenkpenning, dien de Raad op het oog had , en dien wij de eer hebben U hiernevens aan te bieden, te doen uitvoeren op zulk eene wijze, dat daarin het denkbeeld uitgesproken werd hetwelk de Stedelijke regering daarbij heeft bezield.

Terwijl wij nog met dankbare herinnering terugzien op de vijf-en-twintig laatst verloopen jaren sedert het SOOjarig feest dat toen door ons gevierd werd, kan het niet anders of onze blik gaat nog vijf-en-twintig jaren verder terug, toen onder de tijdelijke heerschappij van den geweldenaar, die destijds met een groot gedeelte van Europa ook Oud-Nederland ouder zijne dwingelandij geklemd hield, deze Hoogeschool bijna opgeheven en vernietigd was, en onze vaderen geen feest konden vieren, treurende als zij waren over het verlies van hun volksbestaan.

Die dagen van druk zijn voorbijgegaan.

Het huis van Oranje , waarmede de volksvrijheid in ons gezegend Vaderland is teruggekeerd, heeft zich tot eenen duren pligt gesteld om kunsten en wetenschappen te beschermen en een der eerste regeringsdaden van Willem I is het geweest om onze Utrechtsche Hoogeschool te herstellen en met een nieuw leven te bezielen.

Dat alles hebben wij in 1836 herdacht, en met dankbaarheid mogen wij opmerken hoe sedert dat feest onze Hooge-