is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen waren naar ’t Sterrebosch gegaan, waar een ander tooneel hen beidde. De stad gaf daar groote Volksvermakelijkheden, bestaande in mastklimmen enz Groot was het getal toeschouwers uit alle standen daar vereenigd.

Onderwijl werd het langzamerhand ure. Wij verzamelden ons aan ’t academiegebonw, schaarden ons achter den Senaat en de banieren, en trokken in plechtstatigen optocht naar het Station, voorafgegaan en gevolgd door een militair muzijkcorps. Van alle kanten stroomden hier de Reünisten toe. Elke aankomende trein deed een nieuwe beweging in de wachtkamer ontstaan, die gehe,el voor de Reünisten bestemd was. Met daverende toejuichingen werden de oude broeders door ons ontfangen

Reünisten van 1800 tot 1860, krachtige grijsaards, mannen en jongelingen , uit alle oorden des lands waren hier bijeen en verheugden zich in het wederzien van vroegere kennissen en van de geliefde alma-mater-stad. Het was deze vreugde des wederziens en de opgewondenheid van ’t oogenblik. die hen en ons den moed gaf, om bijna de geheele stad door te trekken, op het warmste gedeelte van een buitengewoon warmen dag.

Eindelijk waren wij in ’t Groot Auditorium. Onze rector W. M. de Beadw hield een sierlijke toespraak, waarin hij de Oud-Studenten welkom heette en de feesten opende. De heer Mr. J. H. Bedckek Andre.ve, burgemeester van Leeuwarden, sprak toen namens de