is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl een fransche of zwitsersclie dame de kinderen opvoedt en ze vaderlandsliefde en Hollandsclie ideeën inprent; terwijl verder de taak van opvoeding geraaktelijk gemaakt wordt door //uitmuntende kostscholen, in gunstige oorden des vaderlands gelegen, met godsdienstige opvoeding en liefderijke verpleging, a Van daar die verandering, die onzen tijd kenmerkt boven den uw'en. Als algemeene regel geldt dit: In het tweede jaar begint men te leeren , in het zevende jaar krijgt het leeren het karakter van studie en in het veertiende jaar is men zelfstandig onderzoeker. Hoe was dat in uwen tijd, Erasmus? Twijfelt gij nog aan de degelijkheid onzer eeuw?

Ij. Ik heb veel eerbied voor hare degelijkheid; ik ben bovendien verheugd, dat mijn standbeeld hier staat, want ware het er niet, het zoude er nu niet meer komen. Maar vergun mij een vraag, Tollens, hoe degelijk moet gij dan wel zijn, dat uwe degelijke natuurgenooten uwe nagedachtenis met een beeld vereerd hebben?

T. Gij zijt ironisch , Erasmus. Ik ben dichter.

I. Poeta nascitur, non ft. Dat wil zeggen: de dichter wordt geboren, niet gevormd, dus diit is toch geen verdienste.

T. Ik heb u gezegd dat men in de 19 Je eeuw zich zelven niet beoordeelt, als bij uitzondering, en dan is men pedant.

P. Die nederigheid is even naief als gemakkelijk. Ik zoude er dus ook mede kunnen volstaan, als men