is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangrijke schets door mijn onvergetelijken vriend van zijn eigen leven gegeven, toen hij den October 1859., bij gelegenheid van zijn Jubilé, de leden van den Senatus amplissimus bij zich vereenigd had; de naauwkeurige aanteekeningen van den Hoogleeraar bouman in diens voortreffelijke Geschiedenis der Geldersche Hoogeschool; de welwillende raededeelingen van sommige leerlingen des ontslapenen en mijne eigene ondervinding: ziedaar de bronnen, waaruit ik geput heb.

Beenardüs franciscüs suërman werd den October 1783 te Haarlem geboren Zijne ouders behoorden tot den eenvoudigen burgerstand. De eerste opleiding, die hij genoot, liet veel te wenschen over. Men plaatste hem op eene fransche school, waar hij de taal onzer naburen redelijk goed leerde, maar verder ook letterlijk niets. Op twaalfjarigen leeftijd verloor hij beide zijne ouders. Daar s'.ond hij alleen in de wereld, van middelen om in zijn onderhoud te voorzien genoegzaam ontbloot. Bloedverwanten trokken zich terug, omdat de knaap zich niet wilde voorbereiden voor den geestelijken stand. Hij werd naar eigen lust leerling bij een heelmeester, die bijzondere zorg voor hem had. Hij kreeg onderwijs in de Ontleedkunde van een voor dat vak aangestelden Lector en op eene avondschool ook in het Latijn en Grieksch. Dat hij van de hem aangeboden gelegenheid tot ontwikkeling een ijverig gebruik heeft gemaakt, blijkt uit de omstandigheid, dat hij die school verliet, begiftigd met den eersten prijs. Die prijs „de hedendaagsche oefenende Heelkunde van VAN gesscher” —■ ik heb het den ontslapen grijsaard dikwerf hooren zeggen was hem een sterke prikkel. De spreuk van Haarlem’s wapen, dat er op stond, „vicit vim virtus” maakte een diepen indruk op zijn gemoed. Hij gevoelde zich aangevuurd om door deugd en volhardenden ijver de bezwaren van het oogenblik en al de moeijelijkheden, die op zijn levensweg nog