is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een leerstoel opengekomen. Gerbrand bakker. Lector bij Teylers stichting te Haarlem, was door Koninobodewijk benoemd om dien te vervullen, maar had om redenen van financieelen aard voor de hem aangeboden betrekking bedankt. Matthias van geuns beval suerman aan, en deze, ofschoon nog student, werd den jyjgj 1809 door Curatoren voorgedragen en den 13<ien ggp. tember daaraanvolgende tot gewoon Hoogleeraar der Genees- Heel- en Ontleedkunde benoemd.

Ofschoon die benoeming meer door van geüns dan door suerman gewenscht was, nam deze ze toch aan, vertrok zoo spoedig mogelijk naar Harderwijk en werd reeds den October deszelfden jaars in den academischea Senaat geïnstalleerd. Hij begon aanstonds met zijne lessen. De plegtige inwijdingsrede „de iis, quae Batam et Germani de vitae corpareae principio philosophalt sunt” ’) werd eerst in het volgende jaar uitgesproken , nadat hij reeds acht maanden lang ondermjs had gegeven 2). Dat onderwijs was, zooals men het van SUERMAN verwachten kon. Hij verwierf zich de achting zijner ambtgenooten en leerlingen; maar het bezit van die ambtgenooten en leerlingen was van korten duur. In October van het jaar 1811 werd de Oeldersche Hoogesohool door een besluit van Keizer NAPOLEON vernietigd. Leeraren en kweekelingen o-imren uiteen. Ook voor suer.man was er aanleiding “enoetr om Harderwijk te verlaten. Hij werd als Ambtsgenees“

1) Aan die Oratie heeft de Hertog van pi.aisance zich bijzonder geergerd, omdat suekman wel over Hollanders en Duitschers gesproken had, maar de verdiensten der Franschen bijna onvermeld had gelaten. Zijne Doorlnchtigheid sehreef hem, dat dit een Hollander niet paste! suerman trok zich de berisping in net allerraiust niet aan. ®

2) Alle Oraties werden te Harderwijk gehouden aan het einde des academiejaars, wanneer de Curatoren der Hoogeschool te zamen kwamen om over hare belangen te spreken.