is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacobus lüdovicds conbadus schroeder van der KOLK, den 14. Maart 1797 te Leeuwarden geboren, was de zoon van Hendrik willem van der kolk, toenmaals geneesheer aldaar . wiens vader, jacobos van der kolk, meester in de regten en in de geneeskunde was, en van wilhelmina philippina catharina schroeder, dochter van lodewijk schroeder, hoogleeraar in de regten te Groningen, die met zijn broeder , door zijne kennis der Hebreeuwsohe taal beroemd geworden, uit Marburg, waar hun vader hoogleeraar was , naar Holland overkwam , terwijl de naam schroeder bij die van van der kolk gevoegd werd , opdat die niet zou uitsterven. Daar zijn vader inmiddels tot secretaris der grietenij Hennaarderadeel, gemeente Wommels, een dorpje nabij Bolsward , benoemd was, bragt hij daar zijne eerste levensjaren zonder dat er, vooral niet in den rampzaligen toestand, waarin het vaderland alstoen verkeerde, eenige gelepnheid tot onderwijs bestond, zoodat hij zijne opleiding geheel alleen aan zijn vader verschuldigd was, die den leergierigen knaap , door de lectuur van Martinet, Buys, Nollet, Desagwiliers, Uilkens en Musschenbroek , reeds vroegtijdig, eene voorliefde voor natuurstudie wist in te boezemen, die een overwegenden invloed op zijn volgend leven gehad heeft, daar zij hem steeds bijgebleven. Bij den predikant koning te Dronrijp verkreeg hij zijne kennis der oude talen en was reeds op zijn 15'*® jaar voor de akademische studiën genoegzaam voorbereid, zoodat hij in 1812 als student aan de Hoogeschool te Gronjngen werd ingeschreven *).

1) Zijne moeder had hij reeds als knaap verloren , en zijn vader is hem, nog voor zijne bevordering tot doctor in de geneeskunde, in 1830 , ontvallen. Hij trad tweemalen in het huwelijk: in 1830 met Mejufvrouw c. tehplbman van heb HOEVEN en in 1835 met Mejufvrouw o. e. schröder , die hem