is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

controleren. Hiervoor betaalde men een „goede valabele achtentwintig”, binnen eene week na de advertentie over te zenden; in een bijgevoegd NB. verklaart echter

de schrijver; „indien de HIL studenten mogten verkiezen binnen den tijd van zes dagen ieder een achtentwintig uit te leggen, en te doen toekoraen aan den Projecteur van het Plan, zal het werk blijven steken.”

Den Spectator eens verder doorbladerende, vindt men o. a. aangaande den student in de vacantie benevens andere klagten : „Bovendien zijn er verscheidene kleine omstandigheden, die hetzelfde uitwerken” om de vacantie onaangenaam te maken). „Onder deze zijn sommige soorten van ziekten . waarmede men zijne ouders niet graag onder het gezicht komt, omdat zij de merkteekens zijn van eene ongeregelde levenswijs.”

Het type van den Scharrelaar is geenszins vergeten en hoe conform dat was met het tegenwoordige, blijkt duidelijk uit den volgenden brief:

„Mijnheer! ik ben student geweest en durf zeggen in mijn academietijd boven alle anderen te hebben uitgemunt, niet zoozeer in het waarnemen mijner studiën, als wel in het bezoeken van vrolijke gezelschappen. Het koffijhuis was des morgens, de kolfbaan in den middag, een herberg of de kamer van een mijner vrienden des avonds, en het huis van het een of ander aartig en inschikkelijk Meisje des nagts mijn gewoon verblijf. Het Spel, de Plesch, de Paarden en de Vrouwen