is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spoedig echter begon ik het verdere reisgezelschap op te nemen, dat behalve uit eetiige Engelschen en Duitschers ook uit eene reeds bejaarde dame bestond, die met een heer, die mij toescheen haar zoon te zijn, en met een jong meisje reisde.

De beide eersten zagen er zeer fatsoenlijk doch wel wat vreemd uit, en ofschoon de oude dame geene roode lappen onder den oxel droeg '), vond ik toch dat het voorkomen van den zoon veel aan een Pool of Hongaar deed denken.

Het jonge schoone meisje, op wier gedistingueerd en interessant uiterlijk, nog door den rouw, dien zij droeg, verhoogd, de sporen van groote droefheid zigtbaar waren, zou u, collega student! zeker meer belangstelKng ingeboezemd hebben: en ook mij ging het zoo.

Alvorens tot eene nadere kennismaking over te gaan met die elegante brunette, willen wij den lezer even in het geheugen roepen, dat terwijl wij rustig de oude kasteden voorbij stoomen, die ons aan het vuistregt der middeneeuwen en de legenden en sagen der riddertijden doen denken, zich elders aan de boorden van de Po en de Arno een volk verheft om de instellingen dier vroegere tijden, die maar al te lang in zijn vaderland hadden stand gehouden, als een drukkend juk van zich af te werpen. En ofschoon de zegevierende legerscharen

1) Dit is een teeken van adel bij de dames in Dithauen en Polen, welke potsierlijke mode ik eens zag dragen.