is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, door droefheid ter neder gedrukt, is thans schier onkenbaar. Geen rij lakkijen staat meer gereed om op den minsten wenk hunner meesteresse te letten, geen vorst zal thans hare betrekkelijk nederige' woning betreden.

Weinige dagen immers nadat wij haar te midden van zooveel weelde en pracht aan de zijde van haren geachten en beminden echtgenoot aanschouwden, was de omwenteling in Parijs uitgebroken. Zoo spoedig mogelijk verliet de hertog toen met gade en kroost het land zijner vaderen, en begaf zich naar Weenen, waar hij na verloop van eenige maanden eene aanstelling als majoor in Oostenrijksche dienst bekwam, hetgeen hij vooral aan zijne vriendschaps- en familiebetrekkingen met hen, die aldaar aan het hoofd des bestuurs stonden, te danken had i).

Ue vreugde over zijn zoo spoedig slagen werd echter getemperd door de ziekte van zijn zesjarig zoontje. De vermoeijenissen van de reis, gevoegd bij de plotselinge verandering van lucht, hadden diens gezondheid, die reeds van zijne geboorte af sukkelende geweest was, zeer achteruit doen gaan, zoodat korten tijd later zijn EMILE den geest gaf. Die slag trof den balling zwaar; in dien zoon verloor hij zijn gansche hoop op de toekomst; wat zoude hij nu nog aan zijn leven hechten?

1) Zulks was in Oostenrijk voor een hertog volstrekt niet zonder voorbeeld.