is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn stam en misschien zijn naam zou uitsterven, want zijn wapen met die trotsche spreuk: „Roi ne puis, Prince ne veux, Beauvremont suis” voerde behalve hij nog slechts een verre neef. Maar het bleeke gelaat van dien bijna drieëntwintig jarigen jongeling en zijn zwak gestel deed wel veronderstellen, dat de adem des doods reeds over hem heengegaan was, dat de tering, de kwaal, die zijne beide ouders spoedig na elkander als het ware in eens weggevaagd had, ook onder zijne leden schuilde.

Zwaarmoedigheid maakte zich toen meer en meer van den diepbedroefden vader meester, doch zijne aanstelling bij het Oostenrijksche leger liet hem niet toe in den huissel ijken kring zijnen troost te zoeken. Want de Hongaren ontrolden onder kossüth en klapka de banieren der vrijheid, gereed om even als omtrent eene eeuw vroeger voor hunnen Koning ') mahi.v theeesia tot verdediging van haar rijk, thans tegen haren ondankbaren nazaat, voor het behoud hunner eigene regten te strijden. Zoo moest hij, die elders reeds voor de omwenteling gevlugt was, niet zonder een groot deel van zijn vermogen te verliezen, nu misschien zijn leven opolferen om dienzelfden geest van vrijheid, die zich hier echter met zooveel meer regt openbaarde te onder-

1) Bij de Hongaren kan slechts een koning op den troon zitten; ofschoon de vrouwen niet uitgesloten zijn, worden zij nooit koningin genoemd.

9