is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukkig waren, en naar het oogenblik haakten, waarop zij opentlijk hunne gevoelens zouden kunnen toonen. Maar helaas! dat zou nog ver verwijderd blijven. Immers , ofschoon mevrouw de hertogin-weduwe van BEAUVREMONT het geluk harer hartelijk beminde dochter niet in den weg wilde staan, zulks was niet genoeg. Ook de familieraad, uit verre neven, ijverige legitimisten bestaande, moest zijne goedkeuring aan dit huwelijksplan hechten. Deze nu besliste, dat maria antoinette, op wie na den dood van den laatsten mannelijken telg uit haar geslacht het majoraat was overgegaan. de verlangde toestemming niet konde verkrijgen. Verre van hierdoor van haar voornemen te worden afgebragt, besloot zij toen tot hare meerderjarigheid, dus nog ruim een jaar <), te wachten; dan zou geen familieraad hem van haar scheiden; dan was zij niemand dan hare moeder meer verantwoording schuldig.

Ondertusschen vloog reeds de halve winter voorbij: 1858 spoedde ten einde, en ofschoon marïa antoinette haar doel niet bereikt had, haar lot werd toch verzacht , want ijverig bezocht zij de salons harer vriendinnen, waar zij steeds gelegenheid had den man van haar hart te ontmoeten. Het nieuwe jaar kwam spoedig het oude vervangen, en bragt niet minder drukte mede, want soirees, bals, thé-dansants, enz. volgden elkander onophondelijk op, en er

1) lu Frankrijk is men op 21 jarigen leeftijd meerderjarig.