is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het lot den Heer dibbits ongunstig was? Spreekt gij niet op een’ toon, alsof slechts aan moe Hoogeschool uitsluitend de studie bloeit ? eene Hoogesehool, die hier de eerste genoemd wordt, evenals op pag. 216 bij de beoordeeling uwer Juridische Eaculteit, terwijl het in dit stuk, zoowel als in het verslag op zijn minst twijfelachtig kan genoemd worden, of het woord EERSTE in historischen zin bedoeld is, in welken zin gij het wilt opgevat zien.

Leed zou het ons evenwel doen, indien meergenoemd stuk en onze verklaring, dat wij het hoofdzakelijk met de meeningeu van den schrijver eens zijn, aanleiding gaf tot eene verkoeling van de vriendschap, die zoolang onze beide Corpsen verbond, en daar de geest, die in het stuk ~01im heerscht, niet de strekking heeft om te beleedigen, maar alleen om op gebreken te wijzen, zoo maken wij het motto van uwe mixed pickle tot het onze :

„Irasci nostro non debes libello.’

Namens den Senatns Veteranorum heb ik de eer met de meeste hoogachting te zijn :

Wel Edel Geboren Hoeren!

V Wel Edel Geb, Bw, Bienaar,

UIKEOIIT, (ye«.) a. VAN TIENHOVEN.

7 Februarij 1863. V«<. h. t. ab-actis.

Aan hel COLLEGIUM CIV. ACAD. LUGD. BAT. SUPB.

te Leyden.

(Lager stond-)

Het Htrechtsche Stud.-Corps heeft in de vergadering van 7 Pebr. 1863 dezen brief met zijne goedkeuring bekrachtigd.

(gel) E. W. K. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN,

Ben. Vet. h. t. Rector.

G. VAN TIKNHOVEN.

Ben. Vet. h. t, ab^acHs.