is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

corps, de faculteiten, Olympia en Oranje en Vaderland, en onder luide toejuichingen eener opgewonden volksmenigte, trok het corps in grooten getale van het Domkerkhof de stad door, om zich naar het comediegebouw te begeven, waar de schoone muzijk van het 17® Kon. Pruiss. Infanterie-regiment, onder directie van den Heer ernst weissenbobn ons opwaehtte. Gezamenlijk werd daarna ten 5 ure het diner bij de Wed. bikkers genuttigd, en nadat velen dooi' een vrolijken rijtogt, waarbij giornos van nationale en oranjekleur niet ontbraken, hunne opgewondenheid nogmaals hadden luchtgegeven, vereenigden zich allen weder ten half 9 in het comediegebouw, om nogmaals de heerlijke toonen te genieten, welke weissendobn’s kapel ons in zoo ruime mate heeft geschonken.

Zoo w'as de 17® Nov. getuige van een feest, zoo als het TJtrechtsche Studenten-corps er slechts weinige viert, en dat langen tijd in zijne jaarboeken eene gedenkwaardige bladzijde zal blijven beslaan.

Kort te voren, in dezelfde maand November had eene andere gebeurtenis plaats, die met groote belangstelling werd te gemoet gezien. Aan oenige novicii nl. was de taak opgelegd, om de leden van het corps een avond met eene comedie-voorstelling bezig te houden, welke dank zij de zorgen van