is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinclicanda et vero perficienda” hield, by het overdragen van het Rectoraat, aan Prof. btjts ballot als zijn opvolger, aan Prof. van oosteezee als nieuw benoemd Hoogleeraar en aan Prof. miquel om Z. H. Gr. hulde te brengen voor de wijze, waarop hij zijne nieuwe betrekking aan de Leydsche hoogeschool had weten te vereenigen met het blijven bekleeden van het Hoogleeraarsambt aan onze academie. Prof. MiLLiES meende voor de aangeboden serenade te moeten bedanken.

Ook de senaat van ons Studenten-corps onderging menige verandering: de Heer wttewaal tan stoetwegen o a. legde zijne betrekking neder, die hij met zooveel ijver en naauwgezetheid had waargenomen: verloor het corps in hem een goeden Rector, reeds voldoende bewijzen ontvingen we, dat het in den Heer G. tan tienhoten een waardigen opvolger gevonden heeft.

jÉéne plaats in dien senaat bleef voortdurend vacant, namelijk die van vertegenwoordiger der Medische en Philosophische faculteiten. De reden hiervan ligt daarin, dat deze gaarne op eene andere wijze nl. door Praesides zouden bestuurd worden, welke wel zitting maar geen stem in de senaatsvergaderingen hebben zouden. Een voorstel in dien geest werd aan het oordeel van het corps onderworpen, doch afgekeurd. De toekomst moge leeren , wat het einde dier zaak zijn zal.