is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meeste kracht aan. Om de gewichtigste objectie te voorkomen, dat er zooveel bedrog bij zon ontstaan, gaven zij nevens dezen brief tevens „eenige limitatien ofte Concept van reglement”, waardoor hierop „goede ordre sal connen worden gesteld, terwijl zij zich bereid verklaarden de staten van Utrecht „wijders met goede voorslagen te dienen.” *) Ik kan niet nalaten uit dezen brief nog een curieus argument aan te halen, waarmede onze professoren het nut van den vrijdom dezer belastingen , uit een financieel oogpunt, voor de opbrengst dier belasting zelve, trachtten te bewijzen. Zij wezen op het voorbeeld van Franeker, waar deze vrijdom van belasting op wijn en bier een tijd lang was afgeschaft, en die belasting toen nog minder opgebracht had dan vroeger. Eenige studenten toch waren hierop naar elders vertrokken, en deze gebruikten, zooals VOET c. s. ook van de studenten onzer hoogeschool voorspelde, natuurlijk toch meer dan de quantiteit , die hun door dat privilegie werd vrijgeschonken. Waarlijk! een respect inboezemend bewijs voor de goede magen en beurzen onzer voorvaderen, wanneer wij er bij bedenken dat die vrijdom van belasting te Harderwijk: voor een hoogleeraar in twee okshoofden wijn en 15

1) Dit concept-reglement is echter niet met dezen brief in de annotata ?an heeinga’s oratie afgedrukt.