is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volle geldswaarde, die in een’ aangeteekeuden brief besloten was, wordt ingeval van vermissing aan den afzender vergoed, wanneer deze geldswaarde bij de verzending aan liet postkantoor is aangegeven, en daarbij in plaats van het aanteekengeld cent voor elke ƒ 10 betaald wordt.

De vergoeding is niet verschuldigd , wanneer de vermissing veroorzaakt is door schuld of nalatigheid van den afzender.

Bij verzending van brieven of paketten, waarin gereed geld of edele metalen gesloten zijn, is de aauteekening verpligt. Wanneer deze door den belanghebbende verzuimd wordt, geschiedt de aanteekening ambtshalve, doch dan worden de brieven of paketten niet afgegeven dan tegen betaling van dubbel port en van 5 pet. der ingesloten waarde.

Het kantoor is dagelijks geopend voor de afgifte van brieven poste restante als anderzins van ’s morgeus 7 ure tot ’s avonds 11 ure. Op Zonen feestdagen ’s morgens van 7—9Va ure,’s middags van 12—2'1.2 ure en ’s avonds van 6—ll ure.

Voor het frankeren en aanteekenen van ’s morgens 7 ure tot ’s avonds 8V« ure.

Voor het deponeren en uitbetalen van geldartikelen ’s morgens van 10—11'/, ure en ’s middags van 2—6 ure. Op Zon- en feestdagen kunnen geen geldartikelen gedeponeerd of uitbetaald worden.