is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOKBJES voor goed gevestigd; slechts zij, die meenen dat wetenschap voor den theologant een artikel van weelde is, gevoelen zich in dien kring niet op hun gemak. Nog heeft Prof. doedes in het afgeloopen jaar de vaderlandsehe letterkunde verrijkt door de uitgave van eene preek, door den heer Sepp „met sjrmpathie gelezen”.

Steeds luider worden in den laatsten tijd klagten vernomen over eene zekere houding van Prof. noEDES tegenover sommige proponenten. Zeer natuurlijk is het, dat de Hoogleeraar, door een kerkeraad of door andere invloedrijke personen om raad gevraagd, die jongelui aanbeveelt, welke het meest met zijne beginselen overeenstemmen. Het tegendeel zou ongerijmd zijn. Maar de geruchten spreken ook van andere middelen, welke Z. H. Gel. zou gebruiken, om sommigen zijner oudleerlingen tegen te werken; wat moeten wij b. v. zeggen, wanneer men ons verhaalt van een Candidaat, die zich volgens afspraak op den Hoogleeraar beroept, en later ondervindt dat hem dit beroep als leugentaal wordt toegerekend? Doch welligt zijn die klagten door de faam overdreven tot ons gekomen; wij dit althans en wenschen slechts dat overal rondborstigheid worde aangetroften, ook bij Hoogleeraren.

Prof. TAK oosTEBZEE ging op zijne bekende wijze voort met de ontwikkeling van zijne Geloofsleer; ook de Theologia Biblica onderging geene verandering. De