is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, tot het excerperen en opsehrijven daarvan ge- meer tyd wordt gevorderd.

In den vorigen cursus gaf Prof. ebuin weder het gewone Practicum , dat echter uit gebrek aan belangstelling spoedig moest worden gesloten; wij hopen, dat de jongelui dit jaar den belangeloozen ijver van den Hoogleeraar meer op prijs zullen stellen, en de gelegenheid ons op deze wijze door Z. H G-el. geopend, om bij de theoretische ook practische kennis te voegen, niet ongebruikt zullen laten voorbij gaan. Hierop zal zeker de omstandigheid van invloed zijn, dat dit college, in plaats van des avonds, voortaan des morgens zal worden gegeven.

Prof. VAN IïEBS bleef zijne gewone lessen geven over Staathuishoudkunde, Statistiek en Politieke Geschiedenis. Wij moeten echter tot ons leedwezen vermelden, dat sommige van zijne colleges, met name die over Historia politica, niet altyd aan de verwachting der jongelui voldeden. Wij behoeven slechts de aandacht te vestigen op des Hoogleeraars weinig onderhoudende wijze van behandehng der Magna Charta, die op het grootste gedeelte der toehoorders geen aangenamen indruk achterliet.

Overigens valt er slechts te roemen over de goede verstandhouding, die er steeds tusschen Professoren en studenten heerschte, en over den ijver, waarmede de eersten in het belang der laatsten steeds werkzaam waren. Zoo kunnen wij niet nalaten hier