is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn eenige weken vóór den tijd gesloten, om de geringe belangstelling der jongelui; de reden die Z.H.GeI. beeft om hen, die, op weinige uitzonderingen na, altijd op dit college waren geweest, geen testimonium, zelfs geen bewijs te geven, dat zij er op geteekend hadden, komt ons om het zachtste woord te gebruiken zeer willekeurig voor. Wij hopen dat het den band tusschen hem en zijne leerlingen niet weder zal verbreken.

Die band, wij mogen het niet ontveinzen, is voor de vacantie zeer versterkt door de aangename wijze waaroj) de Hoogleeraar zijne genegenheid en welwillendheid heeft aan den dag gelegd jegens hen die zijn privaat college over Exegese van de eerste capita van Genesis hadden gevolgd; de laatste hebben van hun kant Z.H.GeI. een album tot aandenken aangeboden. Grenoemd privaat college zal Prof. millies voortzetten voor hen die dit jaar hun propaedeutisch examen voor de theologie hebben gedaan.

Als wij zeggen dat de colleges van Prof. opzoomek op de gewone wijze begonnen zijn in den cursus 64/65, dan bedoelen wij tevens daarmede dat zij zeer ongeregeld gegeven worden. De klagten der jongelui houden niet op over het onaangename van eene wandeling naar het einde der Lange Nieuwstraat, door allerlei slecht weer, om daar te lezen dat er heden geen college zal zijn. De moeite om dat briefje b. v. in navolging van Prof. tak heewebdek aan den ingang