is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot zijne naburen en vrienden behoorde MEiiOHiOR oOBSTirs Predikant te Beerta, een begaafd en uitmuntend Prediker. >) lets later trad bij in kennis met MABCüs J.VN ADBiATfi, Predikant te Oude Pehela, wiens uaam als schoolopziener in Friesland en Groningen nog altijd in dankbare herinnering leeft, en die als werkzaam medelid der Commissie tot de verzameling en uitgave van den bundel der Evangelische Gezangen geheel de Vaderlandsehe Kerk aan zich verpligt heeft. En wel had hij rijke stof om deze kennismaking te zegenen. Aan hem had hij het reinste huisselijk geluk voor de toekomst zijns levens te danken, daar hij met diens oudste dochter Vrouwe hbnrioa adeiani, den 2'*®" Mei 1820, in den echt werd verbonden. Eouman noemde het bezit dezer Echtgenoot eene onwaardeerbare gave, waardoor hem de strijd des aardschen levens werd verzacht, en waarvoor hij nog in den hemel den Vader der lichten hoopte te danken; en wie de waardige vrouw vele jaren achtereen in den huisselijken kring mogt gadeslaan ; wie getuige was van de orde en den stillen vrede die er in deze gelukkige woning heerschte ; welk eene getrouwe hulp zij haren Echtgenoot bewees bij de veelheid der administratieve bemoeijin-

' ) Eeu klein gedeakteekeu van beider vriendschappeligken omgang is achtergelaten iii de gezamenlijke uitgave hunner rede* voeringen voor het Bijbelgenootschap. Groningen, 1818.