is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had. Aan dit doel had hij zich voortaan onverdeeld met al zijne gaven en krachten toe te wijden. Daarbij en daarvoor moest alles, ook het schrijven van wetenschappelijke werken, in zijne schatting achterstaan. Hij misprees het wel niet luide, maar gaf toch niet onduidelijk zijne afkeuring te verstaan, van het uitgeven veler geschriften, zoodra de uitoefening van het ambt zelve hieronder schade leed, en als bijwerk beschouwd werd. Dit geeft ons dan den sleutel ter verklaring in handen, waarom de geleerde wereld geen meerdere schriften van hem ontvangen heeft, waartoe hij anders zóo uitnemend berekend ware geweest.

Aan den feestdisch, die den dag zijner lutreêoratie besloot , werden onder vriendschappelijke zamenspreking de lessen verdeeld en geregeld, gelijk die door de onderscheidene Professoren zouden gegeven worden. Aan, den Hoogleeraar koijaards , die weinige weken later het Professoraat aanvaardde, maar hier reeds zich tegenwoordig bevond, werd de Kerkgeschiedenis, aan BOUMAtr, met en nevens de Exegese des N. F., de Theologia Katuralis toegedeeld. Met zekeren schrik had hij deze beslissing zien naderen. Indien groot opzien tegen het Professoraat hem vervuld had, dat opzien had wel voornamelijk het doceren van de Natuurlijke Godgeleerdheid gegol-