is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leyden, de aanzienlijkste onzer academiën, wat het getal studenten betreft, was desniettemin het meest naijVerig op den bloei van andere inrichtingen van hooger onderwijs. Deze naijver schijnt niet alleen bij haar bestuur, maar ook bij de jongelui bestaan te hebben, hetgeen een hunner bij de TJtrechtsche leesten in 1736 zeer ongelukkig bekwam. „Onder all deeze vreugtbedryven,” zoo wordt ons door een tijdgenoot medegedeeld, „is geen ongemak geschiet als dat de dag voor ’t feest een Leyds student voor de Katrynepoort komende, riep Zey(fe iore» en daarop door 2 persoenen aangesprooken, syn deegen trok, waarop deselve van een derselve met een mes werd van agteren gestonken, waarop hy in de Leydse schuit ging, sonder sich te laaten verbinden, doch onderweegen ’t besturf.” ')

zelfs veel meer, zoo als in 1639, toen er 660 nieuwe studenten ingeschreven werden. Van 1689—1751 varieerde het getal tusschen 2- en Shonderd; na 1794 daalde het voor het eerst tot beneden de honderd.

') V. D. MONDE, Tijdschrift v. Utrechts Oudheid, 1836, pag. 131.

7