is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken van platen en portretten, die in den Almanak mogten voorkomen.

Art. 21. leder inzender van opgenomene stukken ontvangt een present-exemplaar van den Almanak voor dat jaar.

Tot de inzenders van stukken wordt ook gerekend de schrijver van het verslag.

Art. 22. De inzender van een opgenomene plaat ontvangt, behalve het exemplaar van den Almanak, nog vijf afzonderlijke exemplaren van de plaat.

Art. 23. Verder zendt de Redactie present-exemplaren aan die personen en comiïiissiëu, aan wie zij meent, dat zulks behoorlijk is.

Art. 24. De leden der Redactie en zij, die present-exemplaren ontvangen, behoeven hunne inteekening voor dat jaar niet gestand te doen.

Art. 25. De Redactie doet jaarlijks op de vergadering, waarop ze aftreedt, rekening en verantwoording van haar geldelijk beheer. Die rekening en verantwoording moet vooraf drie dagen op de Sociëteit en twee dagen bij den Secretaris aan huis op bepaalde uren ter inzage liggen.

Art. 26. De Redactie kan bij meerderheid van stemmen afgetredene leden tot honoraire leden benoemen.

Art. 27. De honoraire leden ontvangen als zoodanig nog één jaar een present-exemplaar van den Almanak.

Art. 28. De Redactie is verpligt dit reglement ieder jaar te laten afdrukken.