is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fle Jubilaris door den Heer de beaufort werd gecomplimenteerd. Aangenaam is het ons te vermelden, dat Professor rovers bij deze gelegenheid werd benoemd tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.

Hoewel de mededeeling meer in een kerkelijk jaarboekje te huis behoort, willen wij om der volledigheidswille niet verzuimen te vermelden, dat door een aantal studenten in de theologie aan Professor van oosTERZEE een geschenk is aangeboden, bij gelegenheid dat de Hoogleeraar zijne vijf-en-twintig-jarige betrekking als Evangelie-prediker herdacht.

Wij meen en dat het hier de plaats is de oprichting van het Publiek Dispuut-collegië voor Theologanten en van de Juristen Debating-club te herdenken. Beiden zijn in den loop van dit jaar in het leven geroepen, om aan eene algemeen erkende behoefte te voldoen. De debating-club, waar een der juridische professoren als voorzitter fungeert, is opgericht in navolging van die te Amsterdam en vindt algemeen bijval. Dat de debatten met goedgevolg worden gevoerd, zal ieder toestemmen, die de vergaderingen heeft bijgewoond. Wij achten het een gelukkig denkbeeld, alleen professoren en studenten tot haar toe te laten.

Het Publiek Dispuut-collegie voor theologanten heeft sinds ettelijke maanden geene teekenen van leven gegeven. Misschien dat de methodologische studiegang der jongelui hen niet veroorlooft hunnen tijd nog aan dergelijke openbare disputen te wijden. Wij hopen