is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tligd, »om (Ie jongelui, die, ler responsie afgeroepen, 5)3 maal gedurende een gelieelen cursus niet aanwezig s)zijn geweest, tot het doen van een publiek examen 55 of tot het bij wonen der lessen over Logica gedurende ïeen volgend jaar te verplichten”, aan welken maatregel niemand het praedicaat »kras” zal kunnen ontzeggen ons in den Iloogl. zeer vreemd en eigenlijk onverklaarbaar voorkomt. Wel gelooven wij, dat gebrek aan belangstelling in zijne belangrijke lessen over Logica, dat vroeger soms kon worden opgemerkt, er toe kan hebben bijgedragen om zulk eenen maatregel te provoceeren, maar wij betreuren het ten hoogste, dat de Hoogl. hiermede een weg heeft ingeslagen, die al te zeer riekt naar de school, en wij achten hot voor de eer van den Studentennaam wenschelijk, dat de jongelui, die tot het houden der colleges over I.ogica verplicht zijn, tot den Hoogl. beleefdelijk het verzoek richten, dat hun de gelegenheid weer worde geopend om van hun niet afgodwongeue, maar waarachtige en spontane belangstelling in ZHG.’s onderwijs de blijken te geven. Maar niet minder achten wij het wenschelijk voor de eer van den Studenten-naam , dat, ingeval dit geschieden mocht en met goed gevolg, zij dan ook zullen toonen, dat zij het zoo boeiend en belangrijk onderwijs in eene zoo onmisbare en gewichtige weten schap als dé Logica, weten op prijs te stellen.

Wij hopen, dat het college over Geschiedenis der Philosophie, dit jaar gewijd aan de lezing van