is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen; 1. Het Hof, 2. De Overheid, 3. Het Volk, 4. De Ridders.

Zoo al niet door talrijkheid van deelnemers, dan toch muntte hij uit door sierlijke costumes en door de goede orde, die van ’t begin tot het eind in den ti'ein heerschte.

Voor de pauze werd er door eenige studenten en oudstudenten eene kollecte gehouden, waarvan de opbrengst, welke boven verwachting groot was , aan de armen werd uitgereikt.

De commissie tot regeling der maskerade *) heeft niemand zal dit ontkennen ! veel voldoening gehad van haar moeiten en zorgen. IMaar ook wij hebben daardoor veel genoten en wij brengen aan die commissie onzen hartelijken, welgeineenden dank. De Heer v.vn ruckevorsel heeft ons groote bewijzen gegeven van zijn teekenaars-talenten ; (vgl. Bijlage P) waarmee hij de commissie zonder twijfel veel dienst heeft gedaan en hun , die het feest bij woonden, een fraai aandenken daaraan heeft verschaft. Het boekje van den Heer ROi.TA.\RDS (vgl. Bijlage P) deed ons de hoofdpersonen, in den optocht voorkomende, beter kennen.

Des avonds werd een algemeene illuminatie ontstoken en deze zette het feestelijk aanzien van onze stad niet weinig luister by. Had een vorig verslaggever het genoegen op de schitterende verlichting van

*) Deze bestond uit de 11. 11. w. n. de beaufokt Jr., a. J. eoij-AABDS, R. DE BBAUFOEI, NEPVEU, KEISER cn dc honcraire leden EÏCKLiJIA A NIJEiIOLT Cn A. F. G. M. VAX KIJCKEVORSEL.