is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was de gemaskerde optoclil, in 173 G door een twintigtal ütrechtsche studenten ter eere van het eeuwfeest der hoogeschool gehouden. Op een door Bacchanten omstuwden wagen , die door 6 met tijgervellen behangen paarden getrokken werd, troonde Bacchus, met wijngaardranken en druiven omhangen, en omringd door fluitjes bespelende saters, die tevens de schaal vulden, welke Bacchus den toeschouwers toedronk.

Om tot GIONGIOSCY terug te keeren, deze was om zijne studentengrappen, nog verscheidene studentengeslachten lang, te Leiden onder den naam van Jan Jossi als spireekwoordelijk bekend. Volgends van berkiiEY waren z'yne grappen echter wel eens » al te ruw en te morsig” ; ook maakte hij zijne grappen wel eens dienstbaar aan het spekken zijner beurs , h. v. toen hij eens , op een Leiderdorpsche kermis, als kwakzalver verkleed, middelen tegen allerlei kwalen verkocht en hiermede eene aardige stuiver verdiende. Men mag hierover giongioscy echter niet persoonlijk te hard vallen. Er bestonden toch verscheidene gewoontens, toenmaals algemeen als een studentengrap beschouwd, die men allicht tegenwoordig niet zoo zacht heoordeelen zou. Zoo was het op St. Nicolaasavond gebruikelijk ,te Leiden althands , om zooveel te rooven, als men kon; elke dienstmeid, die men tegenkwam, nam men hare braadpan met gebraad of mand met gebak af; en men stelde er een eer in, met een groot getal gouden mannen, ruiterpaarden, enz. beladen, te huis te komen. Dit was zoo algemeen het gebruik, dat