Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

non esercita perö piü l’uffizio anche di semplice sacerdote, come fanno i diie suoi pretesi Vescovi Suffraganei. Abita una casa situata vicino ad una stazione de’ Refrattarii, nella quale fa tutte Ie sue sacrileghe ecclesiastiche funzioni, non avendo alcuna chiesa particolare nè publica, e Tiene assistito ogni volta per gli stessi falsi suoi pastori, i quali, come si espose neir articolo IV, sono 3 in quella cittk ed uno nel suburbio, e tutti sono membri del preteso Capitolo Metropolitano. Qualcun di essi falsi pastori gli serve anche da segretario, non avendo Egli alcun ecclesiastico particolare addetto al suo servizio sotto qualsivoglia titolo. Non ha alcuna sorta di corte; ma vive nell’ esteriore nel modo stesso, onde vivono tutti i pastori; nè porta alcun segno distintivo in publico. Vive deir Olla Sacra, cioè denaro della cassa, ove si pongono Ie rendite de’ Fondi cbe essi Refrattarii posseggono, e cbe si ban procurato per Ie cospicue somme

door zijne beide voornoemde sufFragaan-bisschoppen. Zijne woning ligt dicht bij eene Statie der afvalligen en daar verricht hij, bij gemis van eene particuliere of openbare kerk, al zijne heiligschennende kerkelijke funotie’s, waarbij hij telkenmale geassisteerd wordt door zijne valsche pastoors. Deze zijn in deze stad, zooals in Artikel IV is opgemerkt, drie in getal en een daarvan bevindt zich in de voorstad; allen zijn leden van het voornoemde Metropolitaan-kapittel. Daar de aartsbisschop geen enkelen geestelijke afzonderlijk in zijn dienst heeft, onder welken titel ook, zoo wordt hij door een dezer valsche pastoors als secretaris ter zijde gestaan. Hij houdt er volstrekt geene hofhouding op na, maar voor het uiterlijke heeft hij dezelfde levenswijze als al de pastoors; ook draagt hij in het publiek geen enkel onderscheidend kenteeken. Zijn levensonderhoud put hij uit de Olla Sacra, dat is de kas, waarin de opbrengsten worden nedergelegd der fondsen, die de afvalligen bezitten en die zij verkregen hebben door de aanzienlijke geldsommen, waarmede zij eertijds door hunne geestverwanten in Frankrijk

Sluiten