Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chiaro, che tutte Ie anime delle 4 stazioni de’ refrattarii in Amsterdam messe insieme, sono di molto inferiori in numero a quelle che, fatto lo scomparto eguale, si contano in una sela delle stazioni Oattoliche. Difatti essendo si scarso questo loro N sebbene in una citta popolatissima vedono bene essi refrattarii, cbe non v’è bisogno di 4 pastori, e percio due soli cola ve ne sono, cbe alternativamente ora in una, ora in altra stazione offiziano, come di sopra si disse nell’ articolo VII, parlandosi del preteso Vescovo suffraganen di Haarlem, cbe è uuo de’ due falsi pastori. Anzi essendo piucchè sufEciente una sola stazione per si scarso N®. di anime loro addette, non tengono aperte Ie altre 3, se non per risparmiare ora agli uni, ora agli altri parocbiani I’incomodo di un piü lungo cammino per andare alla cbiesa. Del resto sono affatto superflue, ma non cessando di diminuirsi il N“. de’loro settarii, alla fine, ancbe queste tre altre, e tutte quattro

minder bedraagt dan het aantal, hetwelk men bij gelijkmatige verdeeling in een enkele der Katholieke Statie’s aantreft. Daar dit hun aantal, ofschoon in eene zeer bevolkte stad, inderdaad zoo gering is, zien de afvalligen zeer goed in, dat er geen behoefte bestaat aan 4 pastoors; daarom bevinden er zich maar twee, die op de beurt, nu in deze dan in eene andere Statie, het ambt waarnemen, zooals boven in Artikel is opgemerkt bij het bespreken van den zoogenaamden bisschop van Haarlem, die een dezer beide valsohe pastoors is. Daar eene enkele Statie voor zulk een gering zielental meer dan voldoende is, houden zij de andere 3 eigenlijk met geen ander doel geopend, dan alleen, om nu aan deze dan aan gene parochianen den last van eene langere wandeling naar de kerk te besparen. Voor het overige zijn die Statie’s in werkelijkheid overbodig; maar daar het aanüd der sektegenooten voortdurend blijft afnemen, mag men verwachten, dat men ten slotte genoodzaakt zal worden, ook deze drie en zelfs alle vier te te sluiten. Daar de afvalligen, zooals boven gezegd is, zeer rijk

Sluiten