is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Beesdt, ’t welck dezer tijt is die voorn. Everdt van Doem;

19”. Item ende dat oio die vruchten ende incoemen derselver vicarien zedert den overlijden van heer Gielis de Groot verscheenen nyemant anders dan de voorn. Everdt van Doem als patroen ende dengheenen, den hij ende zijne voorsaten, inhehber ende bezitter van denselven Hoogen Huyse tot Beesdt, mit dieselve vicarie versien hebben, toecoemen;

20®. Item ende dat daerom oio Henrick Mathijss., scholt tot Meteren (: als die sestien morgen lants, mit wil, believen en de consent van den voorn, wijlen Claes Pieck, als in zijnen leven heer van den Hoogen Huyze tot Beesdt ende oversulcx collateur van deselve vicarie, van heer Gielis de Groot leste possesseur derselver in negen jaer huyren voer een sekeren jaerpacht gebruyckende:) die pachten van denselven lande, Martini (XV®)XCI, XCII ende XOIII, ende alzoe nae den overlijden van denselven heer Gielis de Groot verscheenen, schuldich was aen hem eyscher tot behoeff van zijnen presentaet te betalen. (Blijckt) bij copie authenticque van der huyre- oft pachtcedul, mede in den voors. Quoyer begrepen ende getekent met K.

21®. Soe is hij doch tot noch toe daervan in gebreck ende weygeringe geweest ende gebleven;

22®. Ende ’t selve onder ’t pretext ende desel, dat eenen Gerrit Grom tot behoeff van eenen anderen van zijn vrienden oft bewanten hij den Hove van Gelderlandt met dieselve vicarie sonde versien zijn.

23®. Ende want uuyt ’t gheene hiervoren in ’t lange verhaelt is, opentlickt blijckt dat ’t, Hoff van den lande van Gelder tot sulcke collatie immers gheen recht mit allen en is competerende, als geen recht noch