Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt ons, dat vorengemelde Dirk van Polauen het altaar van Sinter Klaas in de kerk van Asperen in 1391 vergaf aan Peter Jansz., priester, met de bede aan den domproost te Utrecht dat hij den voorgedragene in het bezit mocht stellen. Ziehier het stuk.

Universis presentia visuris et audituris nos Theodericus de Pollanen dominus de Asperen, collator parochialis ecclesie in Asperen Trajectensis dyochesis facimus manifestum, quod altare S'* Nycholay situm in ecclesia de Asperen, in honore dicti Nicolai dotatum et fundatum, vacans ad presens nobis per ohitum seu liheram resignationem Johannis Petri clerici Trajectensis dyocesis ultimi rectoris ejusdem, cujus collacio seu presentatie ad nos pleno jure dignoscitur pertinere, discrete viro domino Petro Johannis presbytero contulimus et conferimus per presentes pure et simpliciter propter Deum; presentantes eumdem venerabili viro et domino, domino preposito ecclesie S. Martini Trajectensis aut vices ejus gerenti, rogantes humiliter et devote cum eo et pro eo, quatenus ad dictum altare ipsum admittat et canonice instituat, harum nostrarum testimonio.

Datum anno Domini millesimo tresentesimo nonagesimo primo, ipso die Luce Ewangeliste.

(Afschrift op papier.)

Wij moeten hier de bemerking bij voegen, dat de bescheiden aangaande de kerkelijke rechtsmacht over Asperen, elkaar schijnen tegen te spreken. Hierboven in de oorkonde wordt die rechtsmacht toegekend aan den Utrechtschen domproost; doch in het archief van ’t Hof van Glelre liggen processtukken tusscben Jacob Pieck van Isendoorn en Jan van Zoelen c. s. (zie Register

Sluiten