Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drehondert gulden vol te maken aen Peter van Lookhorst 1) en die reste te doen als by voorgaende ordonnantie, op pene van daervoor geexecuteert te worden.

Publicatie, den 23 Decenïbris. Die Eegierders ordonneren den deken te leueren een ceel en omraeslacb vande onuerstoruen vicarien voor ? aen onderscbolt.

Die Eegeerders geboert trapport leggen toe den Eectoer voordat by de quintanos geleert beeft ende noch te leeren tot syn veerticb gulden te betalen by den toecomenden camraer.

In margine: is gecasseert, den 16 Junij 1589.

Eapport gedaen by Goert Andriesz schepen en albyer doen annoteren opte 5 Januarij, 1589.

Alsoe by Jacob Matbysz. als gemacbticbt van syn broeder Jan Vermaet als medecoMuentuael van Sint Jans coMuent proces gemoueert is voor den gerichte van Amersfoert tegen Heer Peter Oornelisz. als administrateur ende andere co«uentualen des coMuents voorseid als van deselfde eyscbende te hebben jaerlix tot syn alimentatie sooveel als yegelick van de andere corauentualen owtfangen, ende dat om dieselfde questie te by den gerechte geadmitteert is Goert Andriesz., schepen, Soe is doer tusscbenspreken van wooTaoemden Goert, mede in presentie van Eeyer van Wee, medeconuentuael, bewillicbt en beleeft beeft Jan Vemaet te betalen mitten eersten alsulcke penningen. als hem noch resteerden van jare 86, 87, 88 voor syn alimentatie alsoe veel als andere conuen-

1) Aannemer wande tochbrugge aende Blommedalsche poert. 23 Dec. 1588.

Sluiten