Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN

OP

Lindekrn’s Historia Episcopalus Davenlrieiisis.

Vervolg van deel XVI, bladz. 299.

Cureiten of pastoors van Kampen voor de hervorming.

Albbrtub Pighiüb.

Pighius had dau, met groote moeite eu opofferingen zijnerzijds, voor zijne geboorteplaats het recht van collatie verkregen en een schitterende loopbaan aan het pauselijk hof vaarwel gezegd, om zich te midden van allerlei gevaren aan het heil zijner vaderstad te gaan wijden. Een moeilijke arbeid stond hem te wachten. Want waarlijk troebele tijden waren voor Kampen aangebroken. De stad ging tengevolge van langdurige oorlogen onder een groeten schuldenlast gebukt en Karei van Gelder zocht allerlei voorwendsels, om nieuwe vijandelijkheden te kunnen beginnen. In 1527 verbrak hij dan ook het gesloten verdrag, nam Hasselt en de Koeburg bij Kampen in en sloeg het beleg om Zwolle. Wel werd te Kampen den 7 Januari 1528 (K. Ar. n”. 1808) met de keizerlijke gevolmachtigden een verdrag gesloten, dat den 8 Maart 1528 (K. A. n®. 1811) door bisschop Hendrik van Beijeren werd bekrachtigd.

Sluiten