is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de terugroeping van Brancadoro door Paus VI en opheffing der Brusselsche nuntiatuur, bleef Ciamberlani in Holland en werden aan bem in 1794 de Hollandscbe Missiën ter besturing toevertrouwd, onder den titel van Vice-superior; als zoodanig woonde bij aanvankelijk te Amsterdam en later te Munster in Westpbalen.

Tusscben 1806—15 was bij meermalen voor korten tijd in Holland en tijdens bet koningschap van Louis Napoleon zelfs in boog aanzien bij dien recbtscbapen en geacbten vorst.

Nadat Oiamberlani in 1815 te Mecbelen eene buitengewone zending bad trachten te vervullen, doch zonder eenig goed gevolg, vestigde bij zich voor goed te Munster, slechts even nu en dan in Holland vertoevend ; voor t laatst was bij alhier aanwezig, toen de Bomeinscbe prelaat Nazalli over bet sluiten van een concordaat met bet Nederlandscbe Hof kwam onderhandelen.

Mgr. Aloysius Oiamberlani stierf te Munster den 28sten ja,n_ 1828 in den boegen ouderdom van 79 jaren, 10 maanden en 4 dagen; kort voor zijnen dood was bij benoemd tot bisschep, i. p. i.

Op 1 Febr. 1828 werd zijn stoffelijk overschot bijgezet op bet R. K. kerkhof der stad Munster, en op 4 Febr. in de St. Ludgerus-kerk terzelfder stede de plechtige uitvaart gehouden. De bisschep van Munster Casp. Max. Droste van Yiscbering en dezes broeder en wij-bisscbop Olemens August vereerden èn begrafenis èn uitvaart met hunne tegenwoordigheid; zij waren omgeven door een groot getal geestelijken en leeken van verschillende standen. Er bestaat van A. Oiamberlani een levensgroot portret ten balven lijve uit, in olieverf.