Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engte, inwoonders tütrecht, als getuygen waerdicli van gelove hiertoe verzocht ....

Et ego JoHANNES VAN ÜBR Gloeb , uotarius publicus, per magnifioam Guriam Ultrajectensem juratus et admissus . . . enz.

Dit is niet het oorspr. testament, maar eene authentieke copie op perkament, door den -voorn, notaris J. van derCloes geschreven en onderteekend. Zij berust in het archief van den edelachth. heer A. H. J. Verhoeven, heer van Oudheusden, Elshout en Hullen, te Heusden.

De religieuzen van Berne waren niet alleen in de Meierij van den Bosch, maar ook soms verder in Heiland de toevlucht der geloovigen.

10 October 1619 en 22 December 1626.

De vicarius apostolicus Philippus Rovenius geeft aan eenige religieuzen der abdij van Berne de vergunning, om aan de geloovigen uit de Vereenigde Provinciën de heilige Sacramenten toe te dienen.

Oupientes saluti fidelium, qui in partibus nostrae curae commiasis degunt, quam optimè consultum, libenter eorum operam acceptamua, qui in tam necessario et salutari opere nobis collaborare sunt parati et idonei. Cum itaque frequens sit quorundam fidelium, in Oonfoederatia Belgii Provinciis commorantium, ad vicina loca quae catbolicos pastores habent, excursus, similiterque contingat vicinos pastores ad hasce partes, ita exigentibus eorum negotiis vel zelo animarum instigante, excurrere; damus facultatem reverendis domi-

Archieï XYII.

13

Sluiten