Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beijde de voov&creven partijen tot veel en.de meermaelen in baere \oovscreven gesustineerde (rechten) .ende pretentien gbeboort hebbende, naer rijpe deliberatie van rade, ende alles overwogben ende geconsidereert hebbende daerop ten desen enichsints te letten stonde, hebben verclaert, gearbitreert ende uijtgesproken, yerclaeren, arbitreren ende spreken nut mits desen, dat de yoov&creven heeren Staeten van de provincie van Overijssel, met alle baere steden, plaetsen ende quartieren, bij provisie ende in cowformiteijt van de voorscreven missiven vredelijck ende rustelijck sullen blijven besitten, profiteren ende genieten alle de gheestelijcke goederen, onder Overijssel gelegben ende ter plaetse daer co»tributie werdt betaelt, soo ende in sulcker vuegben als sij luijden deselve goederen geduerende t’ YGOvecreven bestandt hebben gepossideert, geadministreert ende genoten, geene altoos uutgesondert; ende dat daerteghens, om alle gevoechelyckbeijts TFille, de Yoovscreven heeren van de provintie van Overijssel aen den \oomcreven heere deken in de yooT&creven qualiteijt, voor sijn particulier als andersints, sullen uutreijcken bij provisie ende in co?2formiteyt van de yoomcreven missiven, de somme van vijffen«?etwintich hondert guldens, al tot twinticb stuijvers t’stuk, waervan t’ eerste jaer sal verschijnen Martini dacb toekoomende, oft ten uijttersten Kersmisse daeraen volgende, ende soo voorts van jaere tot jaere, geduerende de YQOvecreven provisionele surcbeantie; wel versteende dat, in cas van generaele ende publique devastatie inlegeringbe in de \oovecreven provintie van Overijssel, op de betaelinge deser somme sulcx regard genomen sal worden, als nae redenen bevonden sal werden te behooren. Ende nopende t’ vorder different der

Sluiten