is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOorsCT'ewöM partijsn, op ’t gundt na date van de expiratie vant yoQv&creven bestandt tot desen daghe toe bij d’een oft d’ ander sijde sonde mogben wesen ontfangben, soo verclaeren, arbitreren spreken wij uijt naits desen, dat dienaengaende d’beere deecken sal blijven behouden alle soodanigbe somme, als den vooTßcreven tijt geduerende bij hem vel suis enichsints inderdaet is ontfangben enJe genoten. Ende t’gundt alsnocb sonde mogben openstaen èvide onbetaelt wesen, sal blijven ten profite op d’ andere ter saecke van soodanigbe openstaende en«/e onbetaalde, hoewel geaccordeerde sommen, alsmede van de restitutie van de betaalde penningben tot desen daghe toe ijet wes sal hebben te pretenderen. Doch soo vele de pretensien van den voorscrewe» beere deecken in sijn particulier aangaat, van de yooxcreven vijf bondert guldens sijn leven lanck te mogben genieten, als pretens canoniek tot Deventer, soo is ve/staen ende verclaert, dat in cas van veranderingbe van tijde daarop favorabel regard ten profijte van den selven beere deken sal genomen werden.

Aldus gedaan ende uijtgesproken, ter presentie van beijde de voovacreven partijen, in s’Qravenbage, den XXIIID" Junij XYD drij ende twinticb. Was onder- P. van Born ende P. de Jonge. Wat leger standt geschreven, als volcbt:

Ende tot naerder vasticbeijt van t’ gundt bier voren verhaalt is, soe hebben de yooTacreven beere deecken ende scboutetb van Broucbem, in de yoovacreven reepective

1) In dezen zin schijnt iets weggelaten, zie noot.

") Hier ontbreekt de naam van bovengenoemden scheidsman Bartholomeiis Panthuijsen, mogelijk door een der copiïsten over ’t hoofd gezien.