Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noch dat guet myt Schevichaven und Jan Grammey to Huessen gemventrisiert; daer vertert 33 strs.

Noch Jan Grammey gegeven voer sijn moeyten een scepel weits, 28 strs.

Noch die soldaten te Huessen aen die poert gegeven 4 strs.

Noch een vrow gegeven, die ons kercken beelden uuyt myn huis yn oer huis drogh, und dat verwaert myt meer ander guets; haer gegeven 8 strs. *)

Straks velde de dood zijne prooi. De rentm’’. werd gebannen; met hem naar het schijnt alle kanunniken. „Die huyseren der canonicken und vicarien van St. Walburgen, ad veros pios usus aangeslagen zijnde om daarvan een woeninge der weezen te maken, zo werdt op den 22 Juni 1583 eene ordonnantie voor dit nieuw opgerichte wezenhuis bij Burgem., Schep, ind Raet gemaekt. (v. Hasselt Kronyk. hl. 225/6.) De kerk zelf, door de wilde soldaten reeds ontheiligd, werd straks tot bussenhuis (arsenaal) vernederd, ’t Ontbrak niet aan pogingen om den doode weer op te wekken; zie dit Archief VI, hl. 339 vv., en de Katholiek, d. 88 hl. 359 vv. De dood bleef meester van zijne prooi, ’t kapittel van Sinte Walburg is verdwenen.

J. H. Hofman.

1) Den weledelachtbaren heer des Tombe, burgermr van IJsselstein, waar deze stukken werden bewaard, zij onze dank betuigd voor de welwillende goedheid, welke ons bet afschrijven en bestuderen er van zoo geinakkelijk maakte. De originalen berusten thans in bet archief van Gelderland, St. Walburg, n'’. 94.

Sluiten