Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ende want wij verstaan, dat Unse Heilige Vader de Paweat alsulcke reservacle voir enighen suffragaen nyet gEerne reserviert sonder consent van den capittel der kerken, daer des geboeren solde; is unse guetlicke begerte, (dat) gbij oick procuratores toe Kome constituiren willen dair in den hove van Rome, omme van Uwer wegben consent toe geven, dat hem de pensie voirs. up unsen tafelgoederen gereserviert moegbe werden, updat dair gbeyn gebreck noicb vertoicb inne geschie, want wij gbien suffragaen langbe ontberen moeghen, als gbij wail mercken kennen. Ende wes bier off gescbien sall, begeren wij Uwe te scriven antwordt. Godt zij met U.

Gegeven in unsen slote Duersteden den 20®*®“ dacb in Februari anno seconde.

(get.) H. Hundebekb.

(Het opschrift luidt:) Den Eirbaren, unsen lieven vrunden, Prelaten, Deken ende Capitulen unser vijff goitsbuysen t’ Utrecht.

Naar het oorspronkelijke op papier, bewaard in den Recueil van brieven, gemerkt D. 6. D. 1501—1520, bl. 325.

Te Rome liepen de zaken naar wenscb en in den zomer van hetzelfde jaar 1502 ontving Mr. Adriaan de bisschoppelijke wijding. Hij werd gestoeld op den zetel van Sebaste, die ook door zijn voorganger was bekleed. Op 4 Augustus van hetzelfde jaar gaf bisschop Frederik hem volmacht ter uitoefening van het „suffragaenscap” in deze bewoordingen: Ut per nestras civitatem et diocesem Trajectensem officium nostrum pontificale libere exercere, ordines sacros et non sacros temporibus debitis et consuetis ministrare et celebrare.

Sluiten