Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trenscap in sijnre tijt bewiset, die ic noch niet vergheten en heb. En he?-e Anthonis van den Wiel doet mi al die vrenscap, die een goet vrient den anderen sal doen, welke nu bewaerre is van Mersberghe, mde des ghelikes doe ic hem wederom enrfe hebt hem ghedaen, als ghi wael vernemen selt.

Lieve heren! alle die huse, die tot Mersberch hoerden , die zijn verbarnt ende vernielt eude die bouwinghe» siin verwust. Ic wil al die bouwinghe doen betywmere», uwen doester tot Bern tot enen onderpant. Ic wil tot Mersberch in den hove een kerc doen ijmmere» mitter hulpe va« mine» vrienden: enen dormiter, ene» reefter ene?e all ander husinghe, als enen doester toebehoert, uwen godeshuse va» Bern tot enen onderpant. Ic wil mi noch doenre {sic) verbynden, waer dat saké dat dat doester van Bern verderfelic word dat God verkneden moet van water, van brande of van orloge, alsoe dat ghi uwe doester rumen moest, wildi tot Mersberch comen mitter woen, een jaer, twe, drie, of vier, of eweliken e>nde brenghen mede by dat uwe blyvet van uwen goede, wij willen daerin verbonden syn, dat wij uwe al onse goede, die wij hebben of vercrigen moeghen, mede willen deilen als onsen eyghenen broderen. Ic wil den cost der gasterien van mijn here van Utrecht ten vorsten van ridder ende van knechte» ende van andere» gude» Inde», gheestelic ende werlic, alsoe doen, dat ic hoep daer danck af te hebben van Gode ende van allen goeden Inden. Enrfe ic wil uwe doester daeraf vryen ende buten schade houden. Lieve heren Yoivacreven! ic wil noch meer doen. Duncket u dat ic te goeden coep ghepacht heb,

') MS: heren.

Sluiten