is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deselve aen de voorscr. abdij van 8., . . presenteerende tselve promptelicken te bewysen, enz.\ soe ist dat, omme vorder proces te voorcommen ende den voorn, heere H. v. G. in desen costelijcken tijt te doen hebben goet contentement .. ~ tussphen heer Johan Moors, ... pastoor tot Boekhoven, als speciael gemachtichde van den voorn. . . prelaat, ... ter eenre, ende heer H. v. G., als proost van M. ter andere sijden geaccordeert syn .. . de poincten ende hiernae volgende:

In den eersten, dat .. . H. v. G. . . zal bewonen het principael huys van M. mitten hofl'binnen de graften .. welcke huysingbe mijnb. . . prelaat sal doen onderhouden in guede reparatie. Daartoe sal hij noch gebruijeken . . . het bouwhuys ende de bergen met bet schuijrtgen bijt voorscr. principael huys , . . binnen de graften staenc?e. Noch vier campen lants, gelegen om het huys van M. Noch ses mergen lants aan Folcoldus berch. Noch int Vredebroeck, beneden nae Woudenberch, twee hoijmaten mit het Cruijtcampgen. Noch den Biesencamp. Noch het Peerdecampgen ende de Duijvencamp, byt voorscr. huijs van M. gelegen .. ~ mits onderhoudende het voorscr. bouwhuijs, bergen ende schuyr tot syne costen in goede reparatie . . . Gelycx hy mede van de gemeente van M., toebehoorende de voorscr. abdye, soe veel brants sal mogen halen als . . . hij tot syne huyshoudinge te doen heeft, ende anders noch vorder niet. Ende daartoe sal den . . . prelaat voorn, aen heer H. v. G. . . noch alle jaer .. . betalen ofte op syne pachters . . . assigneren de somma van 450 Oar. guld. Gelycx den heer .. . H. v. G. . . noch hebben ende genieten sal de profijten van de vogelkoij, . . . mitten houw vant houtgewas derselver koije .. ~ mits dat hij .. . de voorscr. koye tot syne