Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sitM Arhnemsis scriba, notum fado et testificor, me vidisse et bene perlegi audiuisse litteram seabinorum et burgimagistrorum ciuitatis Zaltboemelensis, sanam, integram, non cancellatam neque in aliqua parte suspectam, prorsus omni vitio carentem, bene sigillatam sigillo secreto ciuitatis Zaltboemelensis, quarum *) tenor sequitur per hec verba Germanica, prout sequitur:

Alsoe twist, geschil ende differentie geresen iss tuschen den werdighen ende eersaemen heeren ende vicarij der kercken van Zaltboemel ther ener, ende die erffgenamen Peter Aelbertss ther ander syde, als van thyns sess gauden gulden, ende van verlopenen thynssen tot vyff ende twentich iaeren. Soe hehben dese twe partyen voers. die saeke verhle ende geloift den scepene van Boemel die te verclaren ende vyt te spreken op enen peen van vyfftich roesen nohel te verbroeken welke die vytspraeke nyet gevollich ende were off nyet naeginghe, ende hielde een dordende deel tot behoeff ons ghenedighe here hartoge van Gelre, ende dat anderen dordendeel tot hehoeff der stadt Zaitboemell, ende dat leste dordendeel tot behoeff der willigher partye. Soe segghen die scepenen van Boemel op de peen voirs. met den burghermesteren van Boemel, indien dat die erffghenamen Peter Aelbertss genen ende betalen die vicarij voirs. hondert ende seuentich goude gulden nae vermoeghen der thyns brieue, vanden thyns sess goude gulden voirs. op sinte Petersdach ad Cathedram, naestcoemende ouer een jaer, soe sullen dan die thyns hrieve ende alle verlopen thynssen, daer aff versoenen, voirts hetaelt ende gelost syn, ende die erffgenamen

') Voor cujus.

2) Cijns.

Sluiten