Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te keeren; want ook te Leuven was a“ 1668 de pestziekte ingevallen.

In de bovenvermelde plaatsen, had Th. de Oock bestendig uitgemunt in deugd en bekwaamheid; het oog zijner geestelijke Overheid in Holland viel dan ook op hem: de apostolische vicaris Mgr. J. van Neercassel zond hem met nog vier andere jongelingen naar Rome om in het college der Propaganda zich te wijden aan de hoogere wetenschappen. Ook te Rome is van hem getuigd, „dat hij was van een heilig uiterlijk, van „de beste bekwaamheid .... het toonbeeld .... van „alle goeden, waardoor dan ook van hem te wachten „is, dat hij een best zendeling zal worden.” De Oock vertoefde bijna acht jaren te Rome; intusschen ook geworden priester, op 28 Oct. 1675, en Dr. Theologiae den 27. Aug. 1676. In Oct. 1676 werd hij kap. te Leiden bij past. J. Dobbius en volgde deze in 1679 op als pastoor en was aldaar circa 24 jaren werkzaam: in dat tijdsverloop werden door hem 247 andersdenkenden tot de R. 0. Kerk gebracht; jaren achtereen trad hij in den Vasten-tijd driemalen per week op als prediker over ’s Heeren lijden. De Ms‘» in het Musaeum Borgianum nog bewaard getuigen, dat die lijdensmeditatiën de vrucht waren van ernstige studie.

In 1688 was pastoor de Oock juist zeven maanden uit Leiden afwezig, om te Rome een’ opvolger te bekomen van Mgr. Joan. van Neercassel, die den 6. Jun. 1686 als apost. vicaris over Holland enz. te Zwolle was overleden; Petrus Codde den 28. Sept. 1688, door de Propaganda benoemd als opvolger, werd te Brussel door den aartsbisschop van Mecbelen Mgr. Alphonses de Berghes als aartsbisschop van Sebasten i. p. i. gewijd.

Toen Mgr. Codde den 13. Mei 1702 door Paus

Sluiten