Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN

OP

Lindeborn’s flistoria Episcopatus Daventriensis.

Vervolg van deel XIX, hladz. 148.

Cureiten of pastoors van Kampen voor de hervorming.

Hbnrictjs Ernesti.

Pastoor Aggeus Snecanus gevoelde zich te Kampen, zeker wel tengevolge van de minder aangename ervaringen, die hij in zijne verhouding tot de Kamper regeering had opgedaan, niet op zijne plaats. Na ongeveer zeven jaren zijn ambt met ijver en tot groote tevredenheid der goedgezinde burgerij te hebben waargenomen, legde hij den herderstaf neer en begaf zich naar Keulen, waar hij als regent der hursa Laurentiana zijne laatste levensdagen sleet. Zij waren echter niet vele meer; op den lijst der defuncti van de schepensmemorie vond ik als zijn sterfjaar opgegeven: 1567 obiit Colonie Mr, Aggeus Snecanus Pastor. Hij was lid dezer broederschap geworden bij het aanvaarden van zijn pastoraat in 1558.

Na zijn vertrek zond de raad hem, als blijk van

Sluiten