Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prescriptis pmentibua ibidem honorabilibus ac discretis viris et domnis Joanne Peregrini et Goswino de Voerst, Ticariis sepedicte parrochialis ecclme OamperiM# et pmbtois Trajectenm diocem, testibus fide dignis ad premissa vocatis atque rogatis.

Hiernaast het waarmerk van den notaris.

Zie de afbeelding bij Mr. J. N. Uitterdijk in de «Bijdragen.»

Et ego Timannus Hermanni clericus Trajectensis diocesis publicus sacra apostolica necnon imperiali auc/or27atibus notarius quia et.

21 Aug. '1565. Burgemeesteren, Schepenen en Raad echrijven aan Henricus Ernesli, dat hij, om geen nieuwe onkosten te mahen, zich te Leuven late wijden, aldaar zijne eerste 11. Mis opdrage en daarop naar zijne vaderstad terugheere om de plaats ijpm Aggeus v. Sneeh in te nemen.

An Mr. Erentz. theologie lectori

Eerbare hoichgeleerde enz.!

Wij hebben ü L. schriften in dato den XIV®“ tegenwoerdigen maentz Augusti ontfangen ende neffens den die missive, an onsen mede raedtsfrundt den B. Arendt toe Boecop overgesant, verlesen; ende alsoe wy onder andere uth den selven schriften vermercken dat ü L. onsen gueden raedt begeren, woer ende welcker gestalt U L. sich am besten totten preesterlycken state solde mogen begeven, willen wij U L. onse guet beduncken in desen nyet verhalden ende syen demnae uth redenen ons daertoe moverende voer guet an, dat IJ L. tol vermydinge merer oncosten aldaer binnen Loeven tot ierster gelegentheit sijn ierste misse doe ende sich totten priesterlycken State begeve, ende alstan tot ons

Sluiten