Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dat alles niet alleen in rust en vreede, maar ook ten profijte en ten beste van de gemeente zoude bestiert ende gebandhaaft worden, zoo heeft men eenpaarlijk goetgevonden de navolgende artikelen of kleine reglement op te stellen voor de bestierders en verdere Eoomscb Katolijken tot de statie van Eernsom beboerende , hetwelke in het toekomende sal stiptelijk moeten worden opgevolgt:

1. Alsoo tot de Koomsch-Katolijke gemeente van Eernsom beboeren de geheele grietenij e van Eauwerderbem ende de soogenaamde Leppe, waardoor verstaan worden de dorpen Grou, Ydaard, Friens en Sinserburen mitsgaders Akkerom, Oudeboo(r)n en Terborne, soo zullen uit eiken krijte, te weeten uit de Hem en uit de Leppe, twee mannen gekosen worden tot het bestieren en waarnemen der saken, die het preek- en priesterhuis en al wat daartoe behoort angaan aldus dat elk van deeze mannen evenveel magt en gezag hebben sal en de eene niet meer te seggen hebben als de andere.

2. Bij deese vier mannen sal altoos een vijffde, boekhouder, gekosen worden, die het kerken- of gemeentens-boek met al hetgeene daarbij hoort, als penningen, obligatien, brieven, ende so voorts, in sijn bewaringe en handen sal hebben.

4. De 4 gestemde mannen sullen gehouden zijn alle jaaren precies een omgank te doen door de geheele gemeinte, namelijk twee en twee, in haar eigen wijk of krijte.

4. Deese omgank sal altijt moeten gedaan worden de maand Mey, in een sulke week als zij onder elkanderen daartoe sullen beraamen.

Sluiten