is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de rekeninge geschiet, also dat het boek altijd op dien dag suiver is.

20. En daarom als er in het eene of andere Jaar buitengewone kosten en meer penningen mogten vereischt worden als de omgank en het boek konnen uitleveren, sullen (de) boekhouder en de 4 mannen gehouden zijn, deselve voor te schieten, te weeten elk evenveel, totdat de somme betaalt is; en uit de naastvolgende omgangen (krijgen) zij wederom elk evenveel tot haere vergoedinge.

21. So boekhouder of mannen haeren tijt hebben uitgedient, eer sij haar verschot uit de(n) omgank of omgangen weerom hebben konnen krijgen, sullen haere opvolgers, die in haar plaats gestemt zijn, verpligt zijn haar het andeel des verschots terstond bij het antreeden der bedieninge goet te doen, hetwelke dan sij die nieu angaan, uit de omgangen of van haere opvolgers wederom sullen ontfangen.

22. Boekhouder en elk man sullen gehouden zijn om de vergaderingen selve en in eigen persoon bij te woonen of in siekte en noodsakelijke afweesentheit haar uitblijven laeten bekent maken; in sulken geval nochthans sal men de saken, so er eenige zijn te verhandelen, hunnen gank gaan laten en de afweesende sal moeten te vreeden zijn met hetgeene er besloten word. So ymand uitblijft bij gesontheit en buiten dringende noodsakelikheit, ook niets laat seggen, sal hij niet alleen moeten te vreeden zijn met hetgeen buiten hem besloten word, maar ook eiken reise 2 schellingen verbeuren voor de kerk.

23. Op deselve manier sal het zijn met de(n) reekendag, uitgenomen, dat die uitblijft en niets laat zeggen, een goude(n) ducaat sal verbueren; zullende