Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet hebben, zoolang de redenen en voorwaarden, die hetzelve tot beweeggrond gediend hebben, niet zullen veranderen.

Genua den 13 Mey 1815.

Uw dienaar:

(get:) L. Oardin. Litta, praef.

Bewaard in het archief van den zeereerw. heer Deken te Groningen.

Bijlage G.

Maarsen 7 Maart 1816.

Zeer eer waardig Heer.

Ik heb met zeer veel geduld lang gewagt, hoopende van UEerw. het beloofde stuk rakende de toelagen te zullen ontfangen; dan tot nog toe is mij dit geluk niet te beurt gevallen. ’t Spelt mij innerlijk dat het door UEerw. zoo schoon uitgewerkt plan niet is door ons getekend en ingelevert; want de zaken der toelagen gaan hoe langer hoe meer achteruit. En schoon ik wel wil gelooven dat men nooyt de beruchte voorwaardens en de daartoe betrekkelijke genomene besluiten zal intrekken, zoo meen ik nogtans, aldernoodzakelijkst te zijn, om het door UEerw. vervaardigt opstel onder

G Vergelijk hierover Minerva, letterkundig tijdschrift, 1818, Mengelwerk, hl. 75 vv.

Sluiten