Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onpartijdigheid. Waarom heeft hij zich door zijn afkeer van de vereering der Heiligen laten meesleepen , om zonder den minsten grond tegen de meening der oude evenzeer als tegen die der nieuwere schrijvers in te gaan? Waarom zich aangekant tegen de standvastige overlevering des vaderlands, waar zelfs de andersdenkenden zonder uitzondering den H. Frederik een deugdzaam en ijverig opperherder noemden?

Mogen de oudste getuigen het eerste spreken en den Heilige verdedigen tegen zoo vuige lastertaal. De H. Eabanus Maurus, abt van Fulda en later aartsbisschop van Mentz, koesterde een onbegrensden eerbied jegens bisschep Frederik.

Het was op verzoek des Heiligen, dat Eabanus het boek Josue *) verklaarde, op welks eerste bladzijde men de volgende opdracht leest; „Den allerheiligsten en om zijn echt-christelijke liefde allereerbiedwaardigsten bisschep Frederik wenscbt Eabanus, de geringste dienaar der dienaren Gods, geluk en heil in Christus. Uw studieijver en uwe naarstigheid in de overweging der heilige schriften is in eere bij allen, die met Uwe Heiligheid geleefd hebben. En hun lof is billijk. Want uwe studie wordt alleen onderbroken door herhaaldelijk onderwijs. Gij vervult de plichten van uw rang en stand, dien Christus en zijne Apostelen het licht der wereld noemen. De Goddelijke Meester heeft U aan bet ware licht ontstoken en op den kandelaar geplaatst, om allen voor te lichten, die in het huis des Heeren zijn. Daarom eerbiedigen U onze broeders en ontvlamt hun eerbied voor U tot kinderlijke liefde.

1) Migne, Tom. 108 col. 999 ss.

Sluiten