is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordinarie gevaceert heft, vermenen wy gantzelick dat wy (mitz betalende den heren proest syne voirs. gerechticheit) uth cracht des verdrages hier tbevoerens anno xv® xlj den iersten Septembris tuaschen den voirs. capittel ende ons opgericht ende ingewillicht nyet geholden solden zijn denselvigen capittel desfals eetwas thoe betalen. Begeren demnae gantz vruntlick ende andachtichlijck dat U W., soe balde moegelijck werdt syn, die institutie willen laten voertgaen, expedieren ende an ons by brenger van desen oversenden ende inder saken ten spoedelixten laten geschien alst beboert. Doende Uw. etc. Datum 14“ Januarii 67.

NO. 2.

Min. VIII 203. vso.

Aen Gerardt Gulieltniades Phous residerende bynnen Loeven.

Weerde enz. Wij en twijfelen nijet ü. W. hebben uth die schriften des weerdigen heeren Jacobi Cuynreturffs scholaster ende officiael tUtrecht rernomen, welcker gestalt wij nu een tijtlanck herwertz, vermitz dootlicken aifganck des z. pasteers deser stadt Campen, nyet wel van Gapellaenen ende andere guede predicanten versyen sint gewest, dan hebben sunst omme doen hoeren, om tot eenige guede &nde oprechte personen te geraken. Soe wy dan nu van uwer W. guede name ende fame durch den voirben. heeren scholaster berichtet sinnen, hebben wy nijet onderlaten kunnen U. W. desfals by brenger van desen onsen gesworen eygenen bode tegenwoerdichlicken by desen onsen brieve toe begroeten. Is demnae onse gantz vruntlicx begeren ü. W. onbewaert syn willen sich alhier by ons ter